Meniu
Prekių krepšelis

Nuomos sutartis

NUOMOS SUTARTIS

..............................

(data)

Vilnius

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši nuomos sutartis (toliau vadinama Sutartis) sudaryta tarp UAB “FLORISTIKA” (toliau vadinama Nuomotoju), atstovaujamos direktoriaus Vyto Butrimavičiaus (veikiančio pagal nuostatus) ir asmens (toliau vadinamo Nuomininku), kurio duomenys nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje pridedamoje prie šios Sutarties. Nuomotojas ir Nuomininkas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Pasirašydamas Sutartį Nuomininkas sutinka su visomis šios sutarties sąlygomis.

 

2.SUTARTIES OBJEKTAS

2.1.Nuomotojas, vadovaudamasis Šalių susitarimu, perduoda už užmokestį prekes (nurodomas PVM sąskaitoje faktūroje pridedamoje prie šios Sutarties) Nuomininkui laikinai naudotis, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nustatytą nuomos mokestį.

 

3.NUOMININKO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Nuomininkas už pateiktas prekes atsiskaito prieš atsiimant prekes.

3.2.Nuomininkas už negrąžintas, sudužusias ar kitaip sugadintas prekes ar jų dalis moka Sugadinimo/negrąžinimo priemoką, kurios dydžiai nurodomi šios Sutarties priede Nr.1.

3.3.Sugadinimo/negrąžinimo priemoka mokama tą pačią dieną, kai grąžinamos ir patikrinamos prekės.

3.4.Prekės turi būti grąžinamos iki PVM sąskaitoje faktūroje pridedamoje prie šios Sutarties nurodytos datos.

3.5.Negrąžinus prekių iki nurodytos datos, Nuomininkas moka Nuomotojui 20% dydžio delspinigius nuo išsinuomotų prekių nuomos kainos, už kiekvieną pavėluotą dieną.

3.6.Nuomininkas grąžina prekes švarias, išplautas.  

3.7.Grąžinus nešvarias, neišplautas prekes Nuomininkas moka Nuomotojui 50% dydžio priemoką nuo prekės nuomos kainos.

 

4.NUOMOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.Nuomotojas perduoda prekes tvarkingas ir tinkamas naudoti.

4.2.Nuomotojas Šalių sutartu laiku perduoda prekes Nuomininkui.

 

5.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

5.1.Už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

5.2.Visi nesutarimai, iškilę tarp šalių vykdant šią sutartį, reguliuojami šalių tarpusavio susitarimu.

5.3.Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

6.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas Nuomotojui, kitas Nuomininkui.

6.2.Bet ko­kie Su­tar­ties pa­kei­ti­mai ar pa­pil­dy­mai ga­lio­ja su­da­ry­ti tik raš­tu, pa­si­ra­šius abie­jų Ša­lių įga­lio­tiems at­sto­vams. Žo­di­nės iš­ly­gos ne­tu­ri ju­ri­di­nės ga­lios.

6.3.Sutartis galioja iki visiško atsiskaitymo tarp šalių.

Šioje svetainėje naudojami slapukai funkcionalumui ir Jūsų patogumui užtikrinti, siekiant pagerinti svetainės veiklą, taip pat statistiniais ir analitiniais tikslais. Plačiau apie tai skaitykite privatumo politikoje.
Toliau naršydami šioje svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimu.